Doehler Sp. z o.o.

RODO Obowiązek informacyjny

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, DOEHLER Sp. z o.o. informuje że: 1. Administratorem danych osobowych dostawcy/producenta rolnego jest DOEHLER Sp. z o.o. 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy dostawy/kontraktacji lub podjęcia czynności niezbędnych przed zawarciem umowy przez Strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679. 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikający z przepisów prawno-podatkowych. 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 6. Dostawca/ Producent rolny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. 7. Dostawca/ Producent rolny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679. 8. Podanie przez Dostawcę/ Producenta rolnego jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy dostawy/kontraktacji. 9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

Dane teleadresowe

Tel.: +48 (48) 368 9800
E-mail: mailbox.pl@doehler.com
NIP: 521-10-03-920

Adres korespondencyjny

Adres:
Doehler Sp. z o.o.
Kozietuły Nowe 66J
05-640 Mogielnica

!!! KOMUNIKAT O POŁĄCZENIU !!!

 

Data publikacji: 10 września 2019 r.

 

 

Zarząd Spółki Döhler spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozietułach Nowych, adres: Kozietuły Nowe 66J, 05-640 Mogielnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036027, NIP 5211003920, kapitał zakładowy 58.500.000 zł, działając na podstawie art. 500 § 2 p1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 9 września 2019 roku Plan Połączenia Döhler spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozietułach Nowych (Spółka Przejmująca) ze spółką Alpex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczeszycach (Spółka Przejmowana).

 

 

 

Plan połączenia w formacie pdf

 

Formularz kontaktowy

__  __  __  __  _____   ______ 
\ \\ / // \ \\/ // / ___|| /_  _// 
 \ \/ //  \ ` // | // __   -| ||- 
 \ //   | ||  | \\_\ ||  _| ||_ 
  \//    |_||  \____//  /_____// 
  `    `-`'   `---`  `-----`