Dane teleadresowe

Tel.: +48 (48) 368 9800
E-mail: mailbox.pl@doehler.com

NIP: 521-10-03-920
REGON: 010406266
KRS: 0000036027
BDO: 000025646

 

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Adres korespondencyjny

Adres:
Doehler Sp. z o.o.
Kozietuły Nowe 66J
05-640 Mogielnica

RODO Obowiązek informacyjny

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, DOEHLER Sp. z o.o. informuje że:

 1. Administratorem danych osobowych dostawcy/producenta rolnego jest DOEHLER Sp. z o.o. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, z wykorzystaniem powyższych danych adresowych z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres e-mail: InspektorDanychOsobowych@doehler.com. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Döhler sp. z o.o. jest Patrycja Dzikołowska.
   
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy dostawy/kontraktacji lub podjęcia czynności niezbędnych przed zawarciem umowy przez Strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679.
   
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikający z przepisów prawno-podatkowych.
   
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
   
 6. Dostawca/ Producent rolny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
   
 7. Dostawca/ Producent rolny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
   
 8. Podanie przez Dostawcę/ Producenta rolnego jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy dostawy/kontraktacji.
   
 9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
   
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

Strategia Podatkowa

Informacja o realizacji strategii podatkowej dostępna jest tutaj:

 [Strategia podatkowa 2020]

 [Strategia podatkowa 2021]

 [Strategia podatkowa 2022]

Ma ona na celu wypełnienie przez Döhler sp. z o. o. obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Formularz kontaktowy